Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf SocialMedium bedoeld.

SocialMedium
Wassenaarweg 40
6843NW Arnhem
KvK nummer 09199563

Contact via: info@simonelevie.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Maak “Prachtige Online Programma’s” of het “Jaarprogramma” (hierna ook wel genoemd: programma) is alleen bedoeld voor ondernemers en het is daarom niet mogelijk om deel te nemen aan een van mijn programma’s als je nog geen Ondernemer bent. Wel kan het zijn dat je middels het programma de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het programma, moet je ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart bij het sluiten van de overeenkomst dat je het programma als ondernemer volgt.

2.2 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om een succesvol online programma te ontwikkelen en te lanceren. Zelf moet je naast het volgen van het Programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en marketing van je online programma. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw programma een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een succesvol online programma te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website. De eindtermijn van een VIP pakket wordt per mail aan je bekend gemaakt.

2.3 Coachingsgesprekken kan je maximaal 24 uur van te voren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het coachingsgesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

Artikel 3 Niet Goed Geld terug Garantie en/of Proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het Programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan info@simonelevie.nl
Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik je het geld zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.

3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

3.3 Het jaarprogramma kent een proefperiode van 1 maand. Na deze periode evalueren we de proefperiode en op basis van de evaluatie besluiten we of we doorgaan met het volledige jaarprogramma. Het jaarprogramma kent een non restituutbaar bedrag van €1000,-

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.simonelevie.nl of www.maakprachtigeonlineprogrammas.nl of www.mpop.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW.

4.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om een coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaats vinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen.

4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

5.3 De intellectueel eigendomsrechten van jouw programma blijven natuurlijk volledig van jou.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

6.2 Het kan zijn dat ik plugins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken, zoals – maar niet beperkt tot – OptimizePress en Wishlist. Ik treed voor die plugins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plugins, zoals OptimizePress en Wishlist. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plugins zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plugins kunnen na een jaar kosten voor het gebruik van deze plugins bij je in rekening gaan brengen.

6.3 Ik hou het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van de plugins. Dit zal ik altijd van te voren aan je kenbaar maken.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Arnhem.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.